ROK 2011

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako SORO pre Operačný program Vzdelávanie vydáva každoročne občasník pod názvom Spravodajca Operačného programu Vzdelávanie. Tent rok ho vydalo v novom formáte. Informuje v ňom o priebehu implementácie opatrenia 2.2 OPV.

V novom čisle Vám prinášame fakty a informácie o priebehu relazovania šiestich projektov, prehľad uskutočnených aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie za uplynulý rok, informácie o výzvach, schválených projektoch, uskutočnených podujatiach a rozhovory so šiestimi  realizátormi projektov.

Veríme, že Vám aktuálne číslo spravodajcu spolu s ďalšími informáciami zverejnenými na webovej stránke www.opv.health-sf.sk pomôže priblížiť aktuálny stav využívania prostriedkov Operačného programu Vzdelávanie na podporu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

2011-11-21  13:10:55