Úvodná stránka

0

02.04.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.

Kód výzvy: OPV-2014/2.2/01

Výzva spolu s prílohami je zverejnená na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie:

http://www.minedu.sk/01042014-vyzva-opv-20142201-doplnenie-systemu-zdravotnictva-o-kvalifikovanych-odbornikov/