Archív výziev 2008

0

19.11.2008 Výzva sa zameriava na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov a ich stabilizáciu v samosprávnych krajoch.

27.10.2008 Cieľom je realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov.

30. 9.2008 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z ESF a Štátneho rozpočtu SR vyhlásilo MZ SR ako SORO

16.4.2008Cieľom je realizovať hodnotiaci proces transparentne a s externými kvalifikovanými odborníkmi

7.4.2008Výzva na doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov