Zloženie MV pre OPV

0

04. 03. 2011

 2011-03-04  13:22:14

No

Meno

Organizácia

1.

Ing. Eugen Jurzyca, MBA

MŠVVaŠ SR

2.

Mgr. Roderik Klinda

MŠVVaŠ SR

3.

PhDr. Martina Šimová

MŠVVaŠ SR

4.

RNDr. Dušan Hudec

MŠVVaŠ SR

5.

Ing. Alexandra Drgová

Agentúra MŠVVaŠ SR pre ŠF EÚ

6.

Mgr. Zuzana Polačková, M.A

MPSVR SR

7.

PhDr. Sandra Salamonová, PhD.

MDVRR SR – CKO

8.

Mgr. Edmund Škorvaga

MZ SR

9.

Mgr. Marcela Zubriczká

Ing. Antónia Mayerová – zástupca

MF SR – CO

10.

Ing. Iveta Turčanová

Ing. Jozef Poláček – zástupca

MF SR – OA

11.

Mgr. Ladislava Lukáčová

MPSVR SR

12.

Pavel Holik

Zástupca Mária Józsová

ÚV SR

13.

Ing. Vladimír Hudák

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

14.

Aneta Chlebničanová

Rada vlády pre MVO (Nadácia pre deti Slovenska)

15.

Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.

Rada vysokých škôl SR

16.

Prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Slovenská rektorská konferencia

17.

Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.

SAV

18.

PhDr. Anna Mihalíková

ZMOS

19.

Mgr. Natália Šovkoplias

Únia miest Slovenska

20.

Mgr. Branislav Masár

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

21.

Mgr. Ján Gombala

Rada mládeže Slovenska

22.

Doc. Ing. Július Tóth, PhD.

Zväz priemyslu Slovenska

23.

Ing. Igor Chovan

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

24.

Ing. Ján Gašperan

Konfederácia odborových zväzov SR

25.

Ing. Matúš Pošvanc

Republiková únia zamestnávateľov

26.

Stanislav Bruna

VÚC Bratislava

27.

Ing. Mária Karpátyová

VÚC Trnava

28.

Ing. Helena Psotová

VÚC Nitra

29.

Mgr. Katarína Duchová

VÚC Trenčín

30.

RNDr. Miloš Novák

VÚC Banská Bystrica

31.

Ing. Dana Weichselgärtner, PhD.

VÚC Žilina

32.

Ing. Štefan Kandráč

VÚC Košice

33.

PhDr. Iveta Tarabčáková

VÚC Prešov

34.

Pozorovateľka:

Andrea Bezáková

CKO